zakres 

planowanie12 

zamowienia 

prawo 

zarzad 

 

Do zakresu spraw obsługiwanych przez kancelarię należą m.in.:

 

Sprawy z zakresu prawa cywilnego jak np. : dochodzenie należności,  regulacja stanu prawnego nieruchomości, stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości,  dotyczące służebności, dotyczące wpisów do ksiąg wieczystych, zniesienie współwłasności, odszkodowania za wyrządzoną szkodę, odszkodowania w związku z wypadkami komunikacyjnymi.

 

Sprawy z zakresu prawa spadkowego jak np. : stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, ważność testamentu. Pomoc przy działach spadku, uzyskaniu zachowku.

 

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego jak np. : rozwód, unieważnienie małżeństwa, ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami, podział majątku wspólnego między małżonkami, pozbawienie, ograniczenie władzy rodzicielskiej, alimenty.

 

Sprawy z zakresu prawa pracy jak np. : uznanie wypowiedzenia o pracę za bezskuteczne, przywrócenie do pracy, regulamin pracy, wynagradzania, inne wewnętrzne przepisy pracodawcy, budowa systemów motywacyjnych dla pracowników.

 

Sprawy związane z rejestracją i uzyskiwaniem wpisów w KRS, w księgach wieczystych.

 

Sprawy z zakresu prawa administracyjnego jak np. : postępowanie przed organami administracji publicznej, odwołania od decyzji administracyjnych, skarga do wojewódzkiego i naczelnego  sądu administracyjnego, w tym również w sprawach podatkowych.

 

Reprezentacja klientów przed sądami, organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi.

Sporządzanie pism procesowych  i pozaprocesowych.   

 

Do zakresu spraw/czynności związanych ze świadczeniem pomocy prawnej na rzecz przedsiębiorców należy m.in. : sporządzanie umów; weryfikacja umów pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz pod kątem zgodności z założeniami biznesowymi i ryzyka; przygotowanie i prowadzenie korespondencji w związku z toczącymi się sprawami; analiza stanu faktycznego i prawnego w prowadzonych sprawach; opiniowanie wszelkiej dokumentacji związanej z działalnością przedsiębiorstwa; analiza i opiniowanie dokumentacji związanej z postępowaniem o udzielenie zamówień publicznych; tworzenie wszelkiej dokumentacji wewnętrznej (uchwały, zarządzenia, regulaminy); przygotowywanie opinii prawnych w sprawach problematycznych lub spornych; uzyskiwanie wypisów z rejestrów sądowych i urzędowych, przygotowywanie i składanie dokumentów do KRS, ksiąg wieczystych; wspieranie poszczególnych merytorycznych działów przedsiębiorstwa (np. dział  techniczny, sprzedaży, kadr, księgowości) w ramach świadczonej pomocy prawnej; reprezentacja przedsiębiorcy w sprawach toczących się przed sądami, organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi.