zakres 

planowanie12 

zamowienia 

prawo 

zarzad 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych klientów

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Radca Prawny Iwona Marszałek – Kuś, 35-205 Rzeszów, ul. Wspólna 2, kontakt mailowy pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu:
  • wykonania zawartej z Tobą umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  • wykonania przez Administratora prawnie ciążących na nim obowiązków zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie, w jakim przewidują to przepisy szczególne,
 3. Administrator przetwarza następujące kategorie Twoich danych osobowych:
  • dane mające na celu potwierdzenie tożsamości takie jak imię i nazwisko, numer PESEL, numer dowodu osobistego, datę urodzenia, nazwa obejmująca imię i nazwisko i nazwę działalności,
  • dane kontaktowe takie jak : numer telefonu, adres email, adres zamieszkania lub siedziby obejmujący miasto, kod pocztowy, ulicę, numer lokalu,
  • dane identyfikacji podatkowej
  • dane dotyczące wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego – jeśli jest to konieczne z punktu widzenia świadczonych usług,
  • dane dotyczące sytuacji majątkowej i finansowej- jeśli jest to konieczne z punktu widzenia świadczonych usług,
  • dane dotyczące działalności zawodowej, gospodarczej,
  • dane dotyczące stanu cywilnego – jeśli jest to konieczne z punktu widzenia świadczonych usług.
 4. Ponadto Kancelaria może przetwarzać inne kategorie danych osobowych, o ile nie można zakwalifikować tych danych do żadnej ze wskazanych grup, a przetwarzanie jest dokonywane w celach określonych niniejszą informacją.
 5. Odbiorcami Twoich danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora, organy administracji publicznej oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty z następujących kategorii :
  • współpracujący z Kancelarią adwokaci, radcowie prawni, notariusze oraz inne podmioty świadczące usługi prawne i samodzielnie decydujące o celach i sposobach przetwarzania danych;
  • podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności sądy i organy państwowe);
  • biura informacji gospodarczej;
  • podmioty świadczące usługi :
   • informatyczne oraz nowych technologii;
   • płatnicze;
   • księgowo – finansowe;
   • audytorskie i kontrolne;
   • drukarskie;
   • niszczenia dokumentów
   • pocztowe oraz kurierskie
 6. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 7. Twoje dane osobowe przetwarzane w celu wskazanym w:
  • pkt 2 a) będą przechowywane przez okres trwania i wykonywania zawartej z Tobą umowy,
  • pkt 2 b) będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach szczególnych,
 8. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu.
 9. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 10. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 2 jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji zawartej umowy, a ich niepodanie uniemożliwi realizację zawartej umowy.
 11. Przetwarzanie Twoich danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.